• Pon.-Pt. 8.00 - 18.00
 • Galeria Lazur-C.H.E. Leclerc al. T. Rejtana 69, 35-959 Rzeszów
 • 698 000 207

Polityka prywatności

 1. Polityka Prywatności określa zbiór zasad dotyczących gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem witryny www.click-lease.com.pl (zwanego dalej: „Witryną”).
 2. Właścicielem witryny i jednocześnie administratorem danych jest ClickLease Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedziba firmy mieści się przy ul. Chorzowska 44b lok 414, 44-100 Gliwice, SR X wydział Gliwice. KRS: 0000841993, NIP: 631-26-91-342, Kapitał zakł. 25 000zł (opłacony), zwana dalej ClickLease.
 3. Dane osobowe zbierane przez ClickLease za pośrednictwem witryny są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 4. ClickLease dokłada szczególną uwagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających Witrynę.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA

  1. ClickLease zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwani dalej łącznie jako Użytkownicy.
  2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
   1. rejestracji konta w Witrynie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. składania zamówienia w Witrynie, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   3. subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   4. korzystania z usług formularzy w Witrynie Internetowej w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  3. W przypadku rejestracji konta w Witrynie, Użytkownik podaje:
   1. adres e-mail;
   2. dane adresowe:
    1. kod pocztowy i miejscowość;
    2. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
   3. imię i nazwisko;
   4. numer telefonu.
  4. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
   1. firmę Przedsiębiorcy;
   2. numer NIP.
  5. W przypadku składania zamówienia w Witrynie, Użytkownik podaje następujące dane:
   1. adres e-mail;
   2. dane adresowe:
   3. kod pocztowy i miejscowość;
   4. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
   5. imię i nazwisko;
   6. numer telefonu.
  6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
   1. firmę Przedsiębiorcy;
   2. numer NIP.
  7. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Użytkownik podaje:
   1. adres e-mail;
   2. imię i nazwisko.
  8. W przypadku skorzystania z usługi formularzy kontaktowych, Użytkownik może zostać poproszony o podanie następujących danych:
   1. adres e-mail;
   2. imię i nazwisko.
   3. numer telefonu;
  9. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
   1. nazwa firmy
   2. NIP firmy
   3. rodzaj działalności
   4. forma prowadzenia księgowości
   5. średni przychód z 3 ostatnich miesięcy w zł
   6. liczba pracowników
   7. imię i nazwisko właściciela i/lub wspólnika
   8. PESEL właściciela i/lub wspólnika
   9. telefon kontaktowy właściciela i/lub wspólnika
   10. nr dokumentu tożsamości właściciela i/lub wspólnika
   11. daty ważności, organu wydający dokumentu właściciela i/lub wspólnika
   12. obywatelstwo właściciela i/lub wspólnika
   13. dane adresowe właściciela i/lub wspólnika
   14. stan cywilny właściciela i/lub wspólnika
  10. Podczas korzystania ze Strony Internetowej witryny mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
  11. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Witrynie. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
  12. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Witrynie Internetowej takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
  13. Przekazanie danych osobowych do ClickLease jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej witryny, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych uniemożliwi procesowanie zapytania Użytkownika.
 1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta ClickLease przy prowadzeniu witryny. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom ClickLease co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
  1. Podmioty przetwarzające. ClickLease korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie ClickLease. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizyruchu w Witrynie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
  2. ClickLease korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Świadczą oni usługi finansowe oraz bankowe.
 2. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 3. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
  1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez ClickLease tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić ClickLease i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
  2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez ClickLease tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania witryny Internetowej do preferencji Użytkowników, a także administrowania Witryną Internetową.
 5. W przypadku, gdy Użytkownik dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail ClickLease będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Witrynie Internetowym.
 6. W przypadku skierowania żądania ClickLease udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

III

MECHANIZM COOKIES, ADRES IP

 1. Witryna Internetowa używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez ClickLease na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Witryna Internetowa, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez ClickLease produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Witryna Internetowa. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Witrynie Internetowej.
 2. ClickLease wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.
 3. ClickLease wykorzystuje cookies własne w celu:
  1. uwierzytelniania Użytkownika w Witrynie Internetowej i zapewnienia sesji Użytkownika w Witrynie Internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie witryny Internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej witryny, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 4. ClickLease wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
  1. prezentowania na stronach informacyjnych witryny Internetowej, mapy wskazującej lokalizację biura ClickLease, za pomocą witryny Internetowej maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
  2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników witryny Internetowej. W
  szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów
  lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z witryny Internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 6. ClickLease może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Witrynę Internetową przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez ClickLease przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu witryny Internetowej, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści witryny Internetowej.
 7. Witryna Internetowa zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. ClickLease nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

IV

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił ClickLease.
  2. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
  3. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez ClickLease zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
  4. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem ClickLease może świadczyć jedynie za zgodą.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli ClickLease przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług ClickLease, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności witryny Internetowej oraz ułatwienie korzystania z witryny Internetowej, a także badanie satysfakcji.
  2. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
  3. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i ClickLease nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
  2. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
   1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
   2. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
   3. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
   4. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
   5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu ClickLease podlega;
   6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 4. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, ClickLease może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega ClickLease. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług ClickLease, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. ClickLease nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
  2. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
   1. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ClickLease ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
   2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
   3. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   4. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
 6. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
   1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
   2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
   3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 7. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.
 8. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
 9. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, ClickLease spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – ClickLease nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 10. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 11. Użytkownik ma prawo żądać od ClickLease przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.
 12. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM HASŁO

 1. ClickLease zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Użytkownika w Witrynie. ClickLease stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
 1. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Witrynie Internetowej utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Witryna Internetowa umożliwia wygenerowanie nowego hasła. ClickLease nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Witrynie Internetowej. Użytkownik na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej witryny, gdzie Użytkownik będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
 1. ClickLease nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Użytkownika.

VI

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: email: rodo@clicklease.pl lub adres : ClickLease Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chorzowska 44b lok 414, 44-100 Gliwice.
Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter!

Otrzymuje powiadomienia o nowościach i ekskluzywnych ofertach !
Zarejestruj swój adres e-mail i nie przegap żadnych informacji !